Poctivě a chutně

George Bohlenberger

se sídlem Štúrova 1056, 142 00 Praha 4

identifikační číslo: 60859776


umístěného na internetové adrese www.poctiveachutne.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY + OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


I. Úvodní ustanovení


1.1

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti George Bohlenberger, IČ: 60859776 , se sídlem Štúrova 1056, Praha 4 , 142 00 (dále jen prodávající) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.poctiveachutne.cz


1.2

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Prodávající je povinen přiložit tyto obchodní podmínky v textové podobě k potvrzení závazné objednávky zasílané kupujícímu v elektronické podobě. Změní-li se po té znění obchodních podmínek, platí pro uzavřenou kupní smlouvu obchodní podmínky ve znění účinném ke dni vytvoření objednávky kupujícím, ledaže by se strany dohodly dodatečně písemně jinak.


II. Spotřebitelská ustanovení


2.1

Veškerá ustanovení čl. II těchto obchodních podmínek se vztahují na kupní smlouvy uzavřené tzv. distančním způsobem ve smyslu ust. § 1820 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ) a aplikují se pouze na případy, kdy kupující je spotřebitelem ve smyslu § 419 OZ, tj. je-li osobou, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá předmětnou kupní smlouvu s prodávajícím, jakožto podnikatelem nebo s ním jinak jedná.


2.2

Prodávající neúčtuje žádné zvýšené poplatky za prostředky komunikace na dálku, zejména u telefonní linky či internetového připojení prodávajícího. Veškeré tyto prostředky komunikace na dálku jsou zpoplatněny základní sazbou dle příslušného tarifu operátora, jehož služby kupující čerpá. Toto ujednání se nevztahuje na podmínky smluvní přepravy.


2.3

Prodávající nepožaduje na kupujícím platbu žádné zálohy či obdobné platby. Platba kupujícího převodem na účet prodávajícího před odesláním zboží kupujícímu pro tyto účely není zálohou, ale platbou kupní ceny.


2.4

Prodávající neuzavírá kupní smlouvy s opakovaným plněním ani na dobu neurčitou.


2.5

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, která v daném případě běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě, že by předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží po částech, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.


K odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít formulář umístěný na internetových stránkách prodávajícího.


Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení v písemné formě prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě povinen v textové podobě potvrdit kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.


Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, předat prodávajícímu zboží, které od prodávajícího obdržel.


Náklady na odeslání zboží prodávajícímu nese v takovém případě kupující, to platí i tehdy, jestliže zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího na základě takové smlouvy přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.


V případě odstoupení od smlouvy není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


Kupující není oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, je-li předmětem dodávky koření v uzavřeném sáčku, pakliže kupující sáček otevřel a z hygienických důvodů není možné zboží vrátit.


2.6

Prodávající neprovozuje žádný systém pro mimosoudní urovnávání stížností kupujících, kupující má právo se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.


2.7

Podá-li kupující objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je prodávající povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení, současně je v takovém případě prodávající povinen zaslat kupujícímu elektronicky tyto obchodní podmínky v textové podobě.


2.8

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


III. Dodací a platební podmínky


3.1

Na základě uzavřené kupní smlouvy je prodávající povinen odevzdat kupujícímu zboží dle objednávky kupujícího nejpozději do 3 pracovních dnů od vytvoření objednávky kupujícím. Zvolí-li kupující platbu převodem na účet, je prodávající povinen dodat objednané zboží do 2 pracovních dnů od připsání kupní ceny na účet prodávajícího. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu dle vytvořené objednávky, jakož i náklady na přepravu ve výši zvolené kupujícím dle uvedeného ceníku. Zvolí-li kupující osobní odběr zboží, je povinen vyzvednout si zboží na kamenné prodejně prodávajícího nejpozději do 7 pracovních dnů.


3.2

Ceník přepravy 


Osobní odběr - v provozovně společnosti zdarma - Pod Kovosvitem 1096, Sezimovo Ústí, PO - PÁ od 6:30 - 15:00 hod, zvonek Kancelář výroby. Platba hotově nebo převodem na účet před převzetím zboží.

POUZE pro zásilky do 500g. Nelze zaslat zboží studia KULINÁŘ a pasty!!!

Prostřednictvím zásilkové služby PPL - cena dopravy 129,- Kč při platbě předem.

Prostřednictvím zásilkové služby PPL - cena dopravy 139,- Kč při platbě na dobírku.

Možnost zasílání zboží na Slovensko - Prostřednictvím zásilkové služby PPL - cena dopravy 210,- Kč možné pouze při platbě předem.

Prostřednictvím zásilkové služby PPL - parcel shop - cena dopravy 70,- Kč při platbě předem.

Prostřednictvím zásilkové služby PPL - parcel shop - cena dopravy 90,- Kč při platbě na dobírku.

Při odběru zboží nad 1000,- Kč vč. DPH je doprava v ČR zdarma!!!

Balné je v ceně přepravy a není účtováno.

3.3

Ceny zboží a přepravy jsou stanoveny v korunách českých a jejich výše je rozhodná k okamžiku vytvoření objednávky kupujícím. Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku a zboží se z takového důvodu vrátí zpět prodávajícímu, je kupující povinen nahradit prodávajícímu vzniklou škodu spočívající v nákladech na dopravu, prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

IV. Práva z vadného plnění

4.1

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Kupujícímu nepřísluší uplatnit právo z vady, pakliže nedodržel podmínky pro skladování a nebylo-li potravinářské zboží otevřeno s výjimkou případů, kdy otevření je nezbytné pro zjištění vady.

4.2

Kupující je povinen si zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí, aby zjistil případné vady zboží. Práva z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel kupující s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí zboží.

4.3

Zjistí-li kupující vadu, je povinen informovat bez zbytečného odkladu prodávajícího, a to telefonicky, e-mailem či osobně. Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit prodávajícímu reklamované zboží k posouzení reklamace. Reklamace bude vyřízena bezodkladně, nejdéle do 30-ti dnů od vytknutí vady. Kupující je zároveň povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace kupující zvolil – tj. dodání nového zboží bez vady, slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy, event. opravu zboží, připouští-li to jeho povaha.

V. Skladovací podmínky koření

5.1

Prodávající dodává koření v retail sáčku o různých velikostech. Nejdéle přípustná doba skladování koření v retail sáčku či jiné neprodyšně uzavíratelné nádobě se řídí datem spotřeby. Koření není vhodné skladovat v otevřených nádobách a na přímém slunečním světle.

VI. Závěrečná ustanovení

6.1

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právním řádem. Veškerá práva a povinnosti stran těchto obchodních podmínkách výslovně neuvedená se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.2

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího uděluje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů zadaných při objednávce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje o kupujícím jsou použity výlučně pro komunikaci s kupujícím a k odeslání objednaného zboží.

6.3

Potvrzením objednávky zboží z internetového obchodu prodávajícího potvrzuje kupující svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, které se tím okamžikem stávají součástí kupní smlouvy.Podmínky ochrany osobních údajů


I.Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je George Bohlenberger IČ: 608 597 776 se sídlem Štúrova 1056, 142 00 Praha 4 (dále jen: „správce“).

2.Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Pod Kovosvitem 1096,391 02 Sezimovo Ústí

email: gdpr@poctiveachutne.cz

telefon: +420 381 214 393

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Kontaktními údaji pověřence jsou: 


II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údajea údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 


III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1.Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

•plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

•oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

2.Účelem zpracování osobních údajů je

•vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

•zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.Ze strany správce nedochází automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 


IV.Doba uchovávání údajů

1.Správce uchovává osobní údaje 

•po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

2.po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 


V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemci osobních údajů jsou osoby

•podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy,

•zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

•zajišťující marketingové služby.

2.Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte 

•právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

•právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

•právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

•právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

•právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

•právo odvolat souhlas se zpracováním elektronicky na email správce gdpr@poctiveachutne.cz

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII.Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Aktualizace podmínek: 14.09.2023